Co-Product
Co-Products เป็นการพัฒนาสินค้าของผลิตภัณฑ์ WiPLUX ร่วมกับผลิตภัณฑ์สินค้า Smart Device เพื่อพัฒนาระบบควบคุมในทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากเดิม สามารถตอบโจทย์ในการปรับแต่งระบบให้รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้หลากหลาย และระบบเดียวก็สามารถรองรับการควบคุมอุปกรณ์สินค้า IoT ได้หลายชนิด
Smart Breaker
M5Strick
Airconet
Acrel
ทำไม Co-Product กับ WiPLUX มาทำงานร่วมกัน
ควบคุมมอนิเตอร์ และวัดค่าพลังงานการใช้งานไฟฟ้าภายในโรงงาน
ควบคุมแอร์ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน WiPLUX sPDU
ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องเรียนอัจฉริยะ

เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร ในปฏิทินบนวายปลั๊กแพลตฟอร์ม (WiPLUX Platform) พร้อมตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคนว่ามีการเคลื่อนไหวไหม ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวจะทำการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน
ปั๊มน้ำใช้ในทางเกษตร