L Series
  เป็น Smart PDU สําหรับควบคุมกระแสไฟฟ้าในระบบไอที และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง WiPLUX Cloud หรือทํางานบน Local Area Network โดยมี 4 โหมดสําหรับการเลือกใช้งาน ได้แก่ SELF, MASTER, INTERLOCK และ GROUPING

  อีกทั้งยังมีระบบหน่วงเวลาในการเปิดเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เสถียรเมื่ออุปกรณ์หลายเครื่องเริ่ม ทํางานพร้อมกัน เหมาะสําหรับการควบคุมไฟฟ้าแบบมืออาชีพ เช่น อพาร์ทเมนท์, โรงแรม, สถานีฐาน, กล้องวงจรปิด CCTV, หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
data_center1.1-01
L series ใช้กับระบบตู้คอนโทรล ในห้องควบคุมเซิร์ฟเวอร์
  อุปกรณ์ iot ควบคุมการ เปิด -ปิด ไฟฟ้าระยะไกล ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยมี 8 เอาท์พุต แต่ละเอาท์พุตเป็นแหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์ 15 แอมป์ แต่ทั้ง 8 เอาท์พุต รวมกันต้องไม่เกิน 16 หรือ 30 แอมป์ แล้วแต่รุ่นที่ใช้งาน Output มีลักษณะ เป็นเต้ารับหัวเสียบ 3 รู เพื่อไว้สำรองรับหัวเสียบตัวผู้ของอุปกรณ์ฟ้าชนิดอื่น

 เหมาะกับงาน ในตู้คอนโทรล ในห้องควบคุมเซิร์ฟเวอร์ ไว้ใช้สำหรับเปิดปิดการใช้งานอุปกรณ์ภายในตู้และภายในห้อง