Q Series
  เป็นคอนโทรลเลอร์เพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกต่อการจัดกลุ่มย่อย ๆ ในการใช้ควบคุมไฟฟ้าภายในองค์กร

  ทําหน้าที่คล้ายเซิร์ฟเวอร์ WiPLUX Cloud ในการควมคุมและดูสถานะอุปกรณ์ WiPLUX Client รุ่นต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อภายใน Local Area Network ในหน้าจอเดียว ซึ่งตัว Controller นั้น สามารถรองรับการสั่งการจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทหรือองค์กร (ไม่ต้องใช้และใช้อินเตอร์เน็ต) อีกทั้งสามารถเพิ่ม/ลบอุปกรณ์ WiPLUX ที่เชื่อมต่อกับตัว Q series คอนโทรลเลอร์ได้ตามต้องการ
VM Ware
แผนภาพเครือข่าย
  การเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์ WiPLUX รุ่นอื่น ๆ รวมถึง M5STICK และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ กับอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ WiPLUX Q Series นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการสํารองฐานข้อมูลของกันและกันระหว่างคอลโทรลเลอร์ ในวงเดียวกันถึง 3 ตัว