M5StickC Plus2
Intermediate for connecting external sensors
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเซนเซอร์ภายนอกกับ WiPLUX Platform ทำให้สามารถนำข้อมูลจากเซนเซอร์มาแสดงบน WiPLUX Platform ได้
ประเภทของเซนเซอร์ที่รองรับ
ประเภท Unit
  1. AM2315: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล -> อุณหภูมิ, ความชื้น
  ช่วงการวัด ความชื้น: 0 - 100%RH (ความแม่นยำ 2%)
  ช่วงการวัด อุณหภูมิ: -20 - 80°C (ความแม่นยำโดยทั่วไป ±0.1°C)

  2. ENV.IV Unit: เซนเซอร์สิ่งแวดล้อม -> อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน
  ช่วงการวัด อุณหภูมิ: -40 - 125°C (ความแม่นยำ ±0.1°C)
  ช่วงการวัด ความชื้น: 0 - 100%RH (ความแม่นยำ ±1.5%RH)
  ช่วงการวัด ความดัน: 300 - 1100hPa (ความแม่นยำ ±0.12hPa)

  3. NCIR Unit: หน่วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส -> อุณหภูมิ
  ช่วงการวัดอุณหภูมิวัตถุ: -70°C - 380°C
  ช่วงการวัดอุณหภูมิโดยรอบ: -40 - 125˚C
  ความแม่นยำในการวัดที่อุณหภูมิห้อง: ±0.5°C
  มุมมอง: 90°

  4. PIR Unit: เซนเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ -> ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่
  ตรวจจับระยะทาง: 500cm
  เวลาหน่วง: 2 วินาที
  ช่วงการตรวจจับ: < 100°
  กระแสไฟนิ่ง: < 60uA
  อุณหภูมิในการทำงาน: -20 - 80°C

ประเภท HAT
  1. PIR HAT: เซนเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ -> ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่
  ตรวจจับระยะทาง: 500cm
  เวลาหน่วง: 2 วินาที
  ช่วงการตรวจจับ: < 100°
  กระแสไฟนิ่ง: < 60uA
  อุณหภูมิในการทำงาน: -20 - 80°C