M Series
 อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบการสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิดและเกษตรกรรม เหมาะสำหรับงานอาคารภายนอก (Outdoor)

 WiPLUX M Series คือ Smart PDU (Power Distribution Unit) ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการควบคุมและการตั้งเวลาแบบเรียลไทม์ เป็น PDU อัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบและควบคุมได้จากระยะไกล อุปกรณ์นี้มีการออกแบบด้วยสกรูเดี่ยวและสามารถติดตั้งบนชั้นวางหรือติดตั้งบนผนังได้อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโซลูชัน WiPLUX IoT ด้วยอุปกรณ์นี้ คุณสามารถตรวจสอบและกำหนดการควบคุมการจ่ายพลังงานได้จากระยะไกล
M series ใช้กับระบบกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่
  เช่น อบต., ทางถนน, ทางหลวง, มหาวิทยาลัย, ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ศุลกากร, ห้างสรรพสินค้า, หน่วยงานที่มีพื้นที่มากหรือหลายที่ตั้ง เป็นต้น

  ซึ่งในระบบกล้องที่เปิดใช้เป็นเวลานานจะมีอาการไม่ตอบสนอง, ไฟฟ้าตก, ทำงานไม่แน่นอนหรือกึ่งเสีย Wi-Ping ใน M series จะช่วยรีสตาร์ทอุปกรณ์ หรือปิดรอให้อุปกรณ์คลายความร้อนแล้วเปิดใหม่อีกครั้งอัตโนมัติ ถ้าระบบกล้องยังคงขัดข้องอยู่จะแจ้งผ่าน LINE Groupไปยังผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเหลือแต่งานซ่อมที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้ง WiPLUX ยังมีเครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยวินิจฉัยว่า อุปกรณ์ส่วนใดของระบบขัดข้องด้วย

  จะเห็นได้ว่าช่วยลดการเดินทาง ประหยัดเวลา ในการดูแลระบบ ทำให้เราใช้ระบบกล้องได้อย่างเต็มที่ และใช้บุคลากรน้อย