ไฟฟ้า1เฟสกับ3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Single phase)
เป็นระบบไฟที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ มีการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220-230 V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. มีสายจำนวน 2 เส้น เส้นที่มีกระแสไฟฟ้าเรียกว่าสายไฟหรือสายเฟสหรือเรียกว่าสายเคอร์เรนต์ (current line) สามารถรู้ได้โดยการนำไขควงวัดไฟไปวัดจะมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้น ส่วนอีกเส้นจะเป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟเรียกว่าสายนิวทรัล (Neutral Line) หรือสายศูนย์ แต่เมื่อเวลาใช้งานกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันทั้ง 2 สายเพื่อให้กระแสไฟฟ้าครบวงจร
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส (Three phase)
เป็นระบบไฟที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ จะให้แรงดันไฟฟ้า 380 V ความถี่ไฟฟ้าที่ 50Hz. มีสายจำนวน 4 เส้น จัดเป็นเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจำนวน 3 เส้น และเส้นที่ไม่กระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าสายนิวทรัลจำนวน 1 เส้น เนื่องจากระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบที่ให้ไฟฟ้าได้มากกว่าระบบไฟ 1 เฟส ถึง 3 เท่า ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้กับเครื่องจักรต่างๆใน โรงงานอุตสาหกรรม เพราะเครื่องจักรเหล่านี้มักมีขนาดใหญ่จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงและการให้แสงสว่างภายในโรงงานพร้อมกันหลายจุด