โรงไฟฟ้าในไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง)
ลักษณะโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้งหมดจำนวน 14 เครื่อง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 1-3 กำลังผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์ รวม 225 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 4-7 กำลังผลิตเครื่องละ 140 เมกะวัตต์ รวม 560 เมกะวัตต์
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 2,220 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 8-13 กำลังผลิตเครื่องละ 270 เมกะวัตต์ รวม 1,620 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 14 (ทดแทนเครื่องที่ 4-7) กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์
ลักษณะโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ปัจจุบันมีกำลังผลิตตามสัญญารวม 3,248 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 3-4 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1,152 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 710 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1,386 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าบางปะกง (จ.ฉะเชิงเทรา)
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (จ.นนทบุรี)
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,498 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 670 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 828 เมกะวัตต์
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,930 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 710 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 4 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1,220 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (จ.สมุทรปราการ)
โรงไฟฟ้ากระบี่ (จ.กระบี่)
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้ากระบี่ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 315 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าชนิด “Reserved Shutdown” มีหน้าที่เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าจะนะ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,476 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 710 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 766 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าจะนะ (จ.สงขลา)
โรงไฟฟ้าวังน้อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าวังน้อย มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,436 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 686 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 750 เมกะวัตต์
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,000 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Powerhouse)
โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ.นครราชสีมา)
โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จ.ขอนแก่น)
ลักษณะโรงไฟฟ้า
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าน้ำพอง มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 650 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 325 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 325 เมกะวัตต์